1. Vuokraajan velvollisuudet

1.1

Vuokraaja on velvollinen kiinnittämään huomiota ja huolehtimaan Asuntoveneestä, sen laitteista ja kalusteista vuokrauksen ajan. Lisäksi vuokraaja on velvollinen noudattamaan ohjeita huolellisesti.

1.2

Vuokraaja nimittää Asuntoveneellä kapteenin, jolla on oltava riittävät tiedot ja taidot Asuntoveneen käsittelyyn ja navigoimiseen. Kapteenin tehtävänä on huolehtia, että kaikki lautalla olijat noudattavat turvallisuussääntöjä.

1.3

АVuokraaja on vastuussa hänen omaisuuden turvallisuudesta. Asuntoveneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

1.4

Asuntovene luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Asuntoveneen luovutuksen yhteydessä asuntoveneen kunto tarkastetaan yhdessä ja siitä tehdään kirjallinen tosite, jotta vältyttäisiin mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevilta kiistoilta. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan jättää ilmoittamatta vuokraamoa havaitsemistaan vauriosta, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

2. Vastuu Asuntoveneestä ja sen varusteista vuokra-aikana

2.1

Vuokraaja on velvollinen maksamaan 2 500 euron vakuusmaksun vuokrauksen alkaessa. Vakuusmaksu kattaa seuraavan tyyppisten vaurioiden syntymisen:

— Korvaa Asuntoveneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

— Korvaa Asuntoveneeltä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

2.2

Jos Asuntoveneelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta huolimattomuudesta, vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

2.3

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutusyhtiöltä tai vahingon aiheuttajalta.

3. Vakuutukset

3.1

Asuntovene on täysin vakuutettu.

3.2

Vakuutusehtoihin sisältyy 2200 euron omavastuuosuus, joka eritellään vakuutussopimuksessa.

3.3

Vakuutus ei kata vammoja, laitteiden rikkoutumista, kalusteiden vaurioitumista tai kadonneita tavaroita.

4. Vuokranmaksu

4.1

Vuokrahintaan sisaltyy Asuntoveneen vuokra, varusteluettelon mukaiset varusteet ja vakuutus sopimuksen mukaisesti.

4.2

Matkan varaamisen jalkeen vuokraaja saa alustavan varausvahvistuksen, jonka jalkeen hanen on suoritettava 50 % ennakkomaksu varauksesta seitseman paivan sisalla. Mikali vuokraaja ei suorita varausmaksua maaraajassa, varaus raukeaa. Loppumaksu on suoritettava 28 vuorokautta ennen vuokrausjakson alkua tai maksuajankohta voidaan sopia erikseen ennakkomaksun yhteydessa.

4.3

Vuokraajan tulee maksaa 2500 euron vakuusmaksu vuokraajalle vuokrajakson alkamispaivamaarana kateisella tai kortilla, joka palautetaan myohemmin vuokraajalle.

5. Vuokraamon velvollisuudet

5.1

Vuokraamon on luovutettava Asuntovene vuokraajalle hyvakuntoisena ja taydellisen teknisen huollon suoritettuna sopimuksen mukaisesti sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

5.2

Lisaksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittavan opastuksen ja ohjeet Asuntoveneen kaytosta seka huollosta sopimuksen kielella.

5.3

Ellei vuokraaja saa Asuntovenetta kayttoonsa sovittuna aikana sovitusta paikasta tai muuten epajarjestyksessa, han voi vaatia virhetta vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhetta korjata kohtuullisessa ajassa.

6. Polttoaine ja veneenhoito

6.1

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen vuokran aikana.

6.2

Vuokraamo kertoo vuokraajalle mita polttoainetta Asuntoveneessa tulee kayttaa teknisten parametrien mukaisesti.

6.3

Vuokraaja on vastuussa vaaran polttoaineen kaytosta aiheutuneista vaurioista.

6.4

Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan saannolliset tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan laitteiden toimivuus vuokra-aikana: moottorioljyn maara, nesteet ja silmamaarainen tarkastus Asuntoveneen kunnosta. Lisaksi vuokraaja vastaa Asuntoveneen puhtaudesta vuokrauksen aikana.

6.5

Vuokraajan tulee palauttaa Asuntovene perussiistissa kunnossa. Vuokrahintaan ei sisally loppusiivousta. Jos Asuntovene palautetaan epasiistissa kunnossa, veloitamme siita ylimaaraisen siivousmaksun.

7. Vuokraajan vastuu virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

7.1

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan valittomasti vuokraamolle ja poliisille onnettomuudesta tai varkaudesta. Vuokraamo ohjeistaa vuokraajaa tarvittavista lisatoimenpiteista.

7.2

Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokraamolle valittomasti, jos Asuntoveneeseen tulee jostain syysta vaurio, ennaltaehkaista vaurion leviaminen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet vaurion korjaamiseksi. Hatakeskukselle tulee ilmoittaa, jos lautalla olija on loukkaantunut.

7.3

Jos vuokraaja laiminlyo edella mainitut vaatimukset ja jattaa ilmoittamatta vahingosta vuokraamolle ja poliisille maaraajan kuluessa, han kantaa tayden vastuun tapahtuneesta vahingosta.

8. Vuokraamon vastuu

8.1

Teknisen vian tai toimintahairion ilmaantuessa vuokra-aikana Asuntoveneella vuokraajasta johtumattomasta syysta, vuokraamo on velvollinen tekemaan tarvittavat toimenpiteet vian korjaamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Jos tekninen vika johtuu muusta kuin vuokraajasta ja on niin vakava, etta sita ei voida korjata ja Asuntovenetta ei voida enaa kayttaa sen takia, pyrkii vuokraamo toimittamaan toisen Asuntoveneen tilalle. Jos tilalle ei saada uutta Asuntovenetta sopimus voidaan keskeyttaa ja vuokraajalla on oikeus vaatia rahojaan takaisin vuokran loppuajasta sopimuksen mukaisesti.

8.2

Vuokraamo ei kanna vastuuta Asuntoveneen viasta johtuvista valillisista kustannuksista.

8.3

Vuokraamon korvauksen maksimimaara rajoittuu vuokran kokonaissummaan kaikissa tapauksissa.

8.4

Jos vuokraaja ei ilmoita toimintahairioista maaraajassa, vuokraamo ei vastaa toimintahairion aiheuttamasta vahingonkorvauksesta.

9. Asuntoveneen palauttaminen vuokran jalkeen

9.1

Asuntovene taytyy palauttaa sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan paattyessa. Vuokraajan tulee palauttaa Asuntovene hyvassa kunnossa vuokraamolle. Asuntoveneneen huoneiden ja terassien tulee olla siistit, roskakorien ja septitankin tyhjat ja polttoainesailio taytyy olla taytetty.

9.2

Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

9.3

Jos asiakas palauttaa Asuntoveneen ennen sovittua vuokra-ajan paattymista ei kayttamatta jaanytta aikaa hyviteta.

9.4

Jos vuokraaja laiminlyo kohdassa 9.1 ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus peria vuokraajalta sopimusrikkomukseen, vuokra-aikaan tai Asuntoveneen jarjestykseen liittyvat vuokraamolle aiheutuneet lisakulut.

9.5

Vuokraaja sitoutuu ilmoittamaan vuokraamolle kaikki vuokra-aikana ilmenevat toiminnalliset viat (palaneet lamput, epanormaalit aanet ja tuoksut…).

10. Sopimuksen purkautuminen

10.1

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tama sopimus, jos kay ilmi, etta vuokraaja rikkoo olennaisesti tata sopimusta tai etta vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene kasittelemaan Asuntovenetta asianmukaisesti. Vuokraajalle syntyneita kuluja ei korvata.

10.2

Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tama sopimus, jos Asuntovene ei ole kaytettavissa vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteesta johtuen (force majeure). Vuokraajalla on talloin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle syntyneita mahdollisia muita kuluja ei korvata.

10.3

Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen johdosta (force majeure), vaatia taman sopimuksen purkamista. Mikali kirjallinen vaatimus esitetaan 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, on vuokraajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin, josta vahennetaan vuokrauksesta aiheutuneet toimituskulut. Mikali edella mainittu peruutus tapahtuu myohemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraajalle syntyneita mahdollisia muita kuluja ei korvata.

10.4

Mikali vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta syysta kuin kohdassa (10.3), ei hanella ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa. Sama koskee, jos asiakas jattaa tulematta paikalle vuokra-ajankohdan alkaessa. Mikali korvaava asiakas loydetaan hanen kustannuksiaan ei huomioida korvauksessa.

11. Asuntoveneen vieminen purjehdusalueen ulkopuolelle

11.1

Asuntoveneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.

12. Tupakoiminen Asuntoveneessa

12.1

Tupakointi on ehdottomasti kiellettya Asuntoveneen sisatiloissa. Jos sisatiloissa on tupakoitu, joutuu vuokraaja maksamaan 2500 euron korvauksen vuokraamolle.

13. Lemmikkielaimet

13.1

Lemmikit ovat tervetulleita Asuntoveneelle ilmaiseksi. Lemmikkien aiheuttamat vahingot maksaa vuokraaja.

14. Sopimusta koskevat riidat

14.1

Jos erimielisyyksia ei voida ratkaista osapuolten valisella neuvottelulla ja jos vuokraaja on kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan kasiteltavaksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.